Інтернет-школа "Навчально-методичний супровід
системи внутрішнього забезпечення якості освіти"

Вивчення громадської думки

Словник

A Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Анкетування – це метод отримання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених спеціальних бланків. Він відноситься до групи методів, яка в соціології, педагогіці й психології носить назву «опитування».

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.


Відкриті завдання (завдання відкритого типу) – завдання, які вимагають від учасника тестування надати або побудувати відповідь без наявності варіантів вибору відповіді.

Варіанти відповідей – запропоновані варіанти відповідей.

Вимірювання – це процес надання чисельного значення певному показнику відповідно до його кількісного прояву із застосуванням чітко.


Дистрактори – правдоподібні, але неправильні варіанти відповіді.

Дидактичний матеріал – це особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп'ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.


Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.


Завдання – тестове запитання з варіантами відповідей.

Завдання з розгорнутою відповіддю – завдання відкритого типу, які вимагають від учасника тестування надання достатнього обсягу інформації або деталей під час відповіді; для виконання таких завдань відводиться від п’яти до п’ятнадцяти хвилин.

Завдання множинного вибору – завдання, які мають від трьох до п’яти варіантів відповіді, лише один із яких є вірним.

Завдання в тестовій формі – це одиниця контрольного матеріалу, що відповідає низці формальних вимог і характеризується певним рівнем складності.

Заклад освіти – юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

Заочна форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.

Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти

Зовнішнє незалежне оцінювання – це оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією).


Інструкція – частина завдання, яка формулює питання або завдання, на яке потрібно відповісти.

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Інформаційна система – це система, яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання й опрацювання інформації.


Ключ – правильний варіант відповіді.

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання).

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.


Локальна незалежність – характеристика, що демонструє відповідь, на яку не впливають відповіді на інші завдання тесту і яка є статистично незалежною від них.


Макет – роздрукований екземпляр тестового завдання, яке подано для редагування.

Метод вимірювання – спосіб, за допомогою якого здійснюється надання кількісного значення показнику, який вимірюється.

Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), установлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму й причин відхилень від цілей.


Набір – група тестових завдань із загальним стимулом.

Необ’єктивне оцінювання – порушення академічної доброчесності: свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.


Основа – частина тестового завдання, у якому поставлено запитання або запропоновано твердження, яке потрібно завершити.

Одномірність – перевірка тільки однієї здібності (уміння).

Оцінювання виконання складається із завдання або серії завдань, які повинен виконати учасник тестування.

Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.


Психологічний конструкт – когнітивні (пізнавальні) здібності, якими користується учасник тестування, відповідаючи на питання тесту.

Педагогічна діагностика – єдина дидактична та методична система перевірочної діяльності, спрямованої на виявлення результатів навчального процесу й на підвищення його ефективності.

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей.

Педагогічний тест – це система завдань різної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, яка дає можливість якісно виміряти рівень підготовки учасників тестування й оцінити структуру їх знань, умінь, навичок та уявлень.

Підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.


Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій.


Стимул – уривок для читання, вірш, цитата, графік, ілюстрація, фотографія чи інший матеріал, який використовують для стимулювання відповіді на тестове завдання. Стимул зазвичай передує основі.

Схема оцінювання – критерії, за якими надаються бали при оцінюванні завдання відкритого типу.

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Система забезпечення якості освіти – гарантування якості освіти; формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою; постійне та послідовне підвищення якості освіти; допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти

Система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними

Суб’єкт освітньої діяльності – фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність.


Тест – це інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології обробки і аналізу результатів, призначений для вимірювання якостей і властивостей особи, зміна яких можлива в процесі систематичного навчання.

Тестування як метод – це процес вимірювання кількісних показників за допомогою тесту

Тестове завдання – складова одиниця тесту, яка відповідає не тільки формальним вимогам до завдань у тестовій формі, але й певним статистичним вимогам.


Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Використані джерела

Закон України «Про освіту»

Вікіпедія

Булах І. Є. Створюємо якісний тест: Навч. посіб./ І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – Київ: Майстер-клас, 2006. – 160 с.